Các đơn vị trường có học sinh giải Toán tiếng Anh xem kỹ lịch thi đễ hướng dẫn học sinh đi thi đúng giờ. Xem lịch thi trong trang web sau:

http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1525