Các trường THCS liên hệ đồng chí Ngô Văn Ni để nhận bằng tốt nghiệp THCS năm 2016.

 Thời gian: 20/02/2017

 Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo.