Công văn chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm

Các trường rà soát in quyết định nộp quyết định chậm nhất ngày 29/03/2017

File đính kèm

Các trường ra soát in Quyết định in nộp bộ phận TCCB chậm nhất ngày 29/03/2017

File đính kèm

Các trường vào địa chỉ email của đơn vị nhận quyết định. Trường hợp không nhận được phản hồi tại email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Đề nghị bộ phận thư viện các trường xem lại, nếu có chỉnh sửa, thay đổi hoặc bổ sung thì báo về số điện thoại 0982841844 trước 16 giờ ngày 22/3/2017 đế có hướng giải quyết. 

File đính kèm