Công văn chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm

File đính kèm

Các trường rà soát, nếu có sai sót báo đồng chí Ngô Văn Ni chậm nhất ngày thứ 2 (24/7/2017)

File đính kèm

File đính kèm

File đính kèm

File đính kèm

File đính kèm

File đính kèm

KHẨN. Hiệu trưởng thông báo đến các đối tượng tham gia học đúng thời gian quy định

File đính kèm

File đính kèm

File đính kèm

File đính kèm