Bùi Văn Đơ

Trường Phòng

Lê Văn Em 

Phó trưởng phòng

Phan Văn Thanh

Phó trưởng phòng

Đặng Thanh Minh - Chuyên viên

Nguyễn Văn Mẫu - Chuyên viên

Trương Thị Út - Chuyên viên

Trần Thanh Hiệp - Chuyên viên

Nguyễn Hữu Lộc - Chuyên viên

Lê Thị My Lel - Chuyên viên